מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות

א.    כללי
 .1
על השימוש באתר זה novisisrael.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר") תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.
2. להלן יפורטו הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף בעת השימוש באתר ("מדיניות הפרטיות").
3. בעת השימוש באתר נאסף מידע עלייך/עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכדומה. זהו המידע שאת/ה מוסר/ת ביודעין, לרבות בעת רישומך לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטייך/פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה– IP שממנה פנית ועוד). 4.  מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותייך/אודותיך בזמן שאת/ה גולש באתר.

ב.     רישום לאתר
 5. בעת רכישה באתר תתבקש/י למלא את פרטי ההתקשרות הבאים:
שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי.
6.
יובהר, כי הפרטים והמידע שתתבקש/י למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים והשירותים המופעים באתר ומידע זה מבוקש למטרה זו.
 7
.  יובהר, שמסירת הפרטים והמידע שתתבקש/י למסור תלויה ברצונך ובהסכמתך, אך ללא מסירת המידע והפרטים האמורים לבצע את הרכישה.

ג.      מאגר מידע
8.
 המידע שנאסף אודותייך/אודותיך יישמר במאגרי המידע של האתר.

ד.     השימוש במידע
9. השימוש במידע שיתקבל אודותייך/אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת 9.1. לאפשר את שימושך באתר. 9.2.  לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר. 9.3.  לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר. 9.4. לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים המופיעים באתרוכן פרסום מידע ותכנים. 9.5.  להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

10. המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

11. בהסכמתך להסכם תנאי השימוש של האתר, הנך מביע/ה את הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת ה – IP  שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת, וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך:.11.1 יצירת קשר עמך .11.2 משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות הודעות המייל היומי/שבועי, אלא אם תציין בכתב בפני אתר נוביס כי אינך מעוניין בכך עוד. באם הנך חפצ/ה להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של מועדון נגב בכתובת הדואר האלקטרוני novis@jid.co.il  ולבקש להסירך מרשימת התפוצה .11.3 לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת באתר. 11.4 בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר. ה. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים.
12. חברת יעד סחר ומיתוג תהיינה רשאיות לחשוף את המידע האישי אודותייך/אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים .12.1 חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים נדרשת לשם ו/או במסגרת ו/או בקשר לאספקת השירותים. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק. 12.2. כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי .12.3 במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרטייך/פקטיך .12.4  במקרה בו ימצא, כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא .12.5 במקרה שבו נוביס ישראל או חברת האם של נוביס ישראל (יעד סחר ומיתוג בע"מ) תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפייך/כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות.
 
 Cookies .13
האתר יכול
וישתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
14. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע/ת כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את/ה משתמש.

ז. אבטחת מידע
.15
 באתר מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למנוע אותן).
 
ח. זכות לעיין במידע
16. לידיעתך, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א1981- ("חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
.17  לידיעתך, בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. ט. פניות
בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו, ניתן להפנות למחלקת שירות הלקוחות של נוביס ישראל בכתובת הדואר האלקטרוני
 novis@jid.co.il או באמצעות דואר רגיל לכבוד יעד סחר ומיתוג בע"מ , נתן אלתרמן 15, הרצליה
י. שינויים במדיניות הפרטיות
18. מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע/י על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר.
19. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה
.